انکوباتور Co2

این انکوباتور اولین و تنها انکوباتور CO2 تولید شده در کشور است . از کاربرد های این دستگاه کشت جنین، خون(لنفوسیت)، باکتری های بی هوازی و هر گونه کاربرد بیولوژیک که نیاز به گاز CO2 با غلظت معینی داشته باشد انکوباتور CO2 دار باید بتواند دمای 37 درجه سلسیوس و گاز CO2 به میزان 5 درصد و رطوبت نسبی 50 درصد را جهت رشد بهینه سلول تاًمین کنند.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

نظرات کاربران

شما هم نظر بدید