پیپت اینجکشن

این نیدل برای تزریق اسپرم به داخل تخمک در روش میکرو اینجکشن استفاده میشود و کاربرد آن در تمام مراکز درمان ناباروری برای لقاح آزمایشگاهی میباشد

نظرات کاربران

شما هم نظر بدید