نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو (کارفرما: شرکت فراب) : تجهیز کارگاه، نقشه برداری و ساخت ساختمان های اداری، کانتین و رفاهی، محوطه سازی و کانال کشی، راهسازی، اجرای کامل فونداسیون نیروگاه