بیمارستان عرفان نیایش (کارفرما: گروه پزشکی عرفان غرب) : مدیریت پروژه و اجرای دکوراسیون داخلی